Kajakkivuokraus Tampere

Varaa kajakit haluamallesi ajalle suoraan verkkokaupastamme https://treshombres.johku.com/

Kaupan kautta pystyt varaamaan kajakit 6 tunnin varoitusajalla. Jos haluat varata kajakit 1-5 tunnin päästä, niin soita allaolevaan numeroon ja tiedustele varaustilanne.

Kajakkien vuokrauspaikan osoite on Hatanpäänkatu 6 (Takon soutajien vaja Hatanpäällä). Katso kartta alla.

Varaukset/kyselyt joko soittamalla 040 – 504 7777 tai lähettämällä sähköpostia info@treshombres.fi.

Talvikaudella 1.10. – 31.3. vuokraamme kajakkeja vain päiväksi tai sitä pidemmäksi ajaksi.

Yksikkökajakit 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h Päivä 24 h
25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 60 €
30 € 35 € 40 € 45 € 50 € 60 € 70 €
Kaksikot 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h Päivä 24 h
50 € 60 € 70 € 80 € 90 € 95 € 110 €

Vuokrausehdot


Tres Hombres Adventure Oy (jatkossa vuokranantaja) noudattaa kajakkien, muun kaluston ja varusteiden (jatkossa kalusto) vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas (jatkossa vuokraaja) on allekirjoituksellaan hyväksynyt vuokrauslomakkeen. Kohdan 3 mukaiset velvoitteet sitovat kuitenkin vuokraajaa jo varauksen tapahduttua.

1. Varaaminen ja vuokrahinnat

Kaluston varaukset tehdään puhelimella numerosta 040 504 7777 tai sähköpostilla osoitteessa info@treshombres.fi. Varauksesta täytetään vuokrauslomake, johon merkitään varattava kalusto, laina-aika, vuokraajan tiedot sekä vuokrahinta ja maksutapa. Samalla sovitaan tarvittavista kuljetuksista ja niiden kustannuksista.

Vuokraaja on vaadittaessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Vuokranantaja on oikeutettu tallentamaan vuokraajan tiedot henkilötietojen tallentamista koskevat määräykset huomioiden. Voimassa oleva vuokrahinnasto on nähtävissä internetsivuilla www.treshombres.fi.

2. Vuokran maksu

Vuokraaja maksaa vahvistetun hinnaston mukaisen vuokran vuokrattaessa. Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

3. Peruutukset

Varauksen peruutus on tehtävä kahta vuorokautta ennen varauksen alkamista. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin on vuokranantajalla oikeus periä varauksen mukainen kalustovuokra. Mikäli kyseessä on ylivoimainen este voivat sekä vuokraaja että vuokranantaja irtisanoa sopimuksen ilman seuraamuksia.

4. Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja saa luovuttaa kalustoa toiselle vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen.

Kaluston luovutuksen ja palautuksen yhteydessä merkitään vuokrauslomakkeeseen mahdolliset kaluston kuntoa koskevat huomiot.

Kaluston käyttäjän tulee vesillä ollessaan käyttää kelluntaliivejä ja koskireiteillä lisäksi kypärää. Vuokraajan kosteudelle arka tavara on vuokraajan vastuulla. Kaikki mukana kuljetettava kosteudelle arka tavara suositellaan pakkaamaan vesitiiviisiin säkkeihin. Vuokraajan vastuulla on tarkistaa käyttämiensä säkkien vedenpitävyys.

Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia.

5. Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:

– korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot

– korvaamaan vuokra-aikana kadonneen kaluston

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vahingon aiheuttajalta silloin kun aiheuttaja on eri kuin vuokraaja.

6. Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

8. Vuokranantajan vastuu kaluston virheestä

Jos kalustossa vuokra-aikana ilmenee olennainen, tavanomaista käyttöä haittaava vika tai muu virhe, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa kaluston tai toimittaa tilalle korvaavan toimintakuntoisen kaluston.

9. Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle.

Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

10. Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti.

Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen, määräytyy vuokra todellisen vuokra-ajan mukaisesti.

11. Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.

12. Kaluston vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Vuokratun kaluston vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.