Tres Hombres Adventure Oy:n Erityismatkaehdot

Tres Hombres Adventure Oy noudattaa Kuluttajaviraston ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia Yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia lisä- ja erityisehtoja, jotka korvaavat näiltä osin Yleisten valmismatkaehtojen vastaavat kohdat.

1. Matkan varaaminen ja maksuehdot

Matkustajan/matkanvaraajan tulee varatessaan antaa matkalle osallistujien nimitiedot siten, kun ne ovat matkalla käytettävissä passeissa. Varaajan/matkustajan tulee tarkistaa nimien oikeellisuus ja ilmoittaa välittömästi mahdollisista virheistä tai muutoksista.

Matkan varausmaksu on 200 €/henkilö. Varausmaksun maksuaika on 7 päivää matkan varaamisesta. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus, ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä. Loppumaksun matkasta tulee olla maksettuna viimeistään 35 päivää ennen matkaan lähtöä. Mikäli matka varataan alle 36 vrk ennen matkan alkua, suoritetaan varattaessa matkan kokonaishinta.

Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia, mikäli palvelun tuottajan maksuehdot ovat edellä mainittua tiukempia. Poikkeuksista mainitaan erikseen matkaohjelmien ja matkavarausten yhteydessä.

2. Matkasopimus

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja on suorittanut varausmaksun tai matkan kokonaishinnan matkanjärjestäjä Tres Hombres Adventure Oy:lle.

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa saamansa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista.

3. Matkustajien tekemät varausmuutokset

Matkanjärjestäjä ei vastaa lentoyhtiöiden ja muiden palveluntarjoajien mahdollisesti veloittamista muutoskuluista.

Nimenmuutoksesta veloitetaan toimistokulut 100€ /matkustaja mikäli lento-, laiva- ja junalippuja ei ole vielä kirjoitettu. Lipunkirjoituspäivät määräytyvät kuljetusyhtiöiden sääntöjen mukaan. Esimerkiksi lentoyhtiöillä on oikeus asettaa lento-, hintaluokka- tai sesonkikohtaisia rajoituksia varausten nimenmuutoksille.

Mikäli muutos tapahtuu lipunkirjoituksen jälkeen, kulut määräytyvät kuljetusyhtiöiden sääntöjen mukaan. Uudelleen kirjoitettavista lipuista ja matkadokumenteista veloitetaan toimistokulut 100 €/ matkustaja sekä palveluntuottajan perimät kulut. Lentolippuihin ei yleensä lentoyhtiöiden säännösten mukaan sallita muutoksia lipunkirjoituksen jälkeen.

Mikäli matkustaja haluaa luovuttaa matkan toiselle, tulee tästä ilmoittaa matkanjärjestäjälle viipymättä. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä tarpeellisten toimenpiteiden mukaiset kulut. Matkojen luovuttaminen ei ole mahdollista kaikkien matkojen osalta.

4. Viisumit ja passit sekä terveys- ja valuuttamääräykset

Asiakas on velvollinen noudattamaan kyseistä matkaa koskevia passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräyksiä. Esitteessä ja matkaohjelmissa mainitut passi-, viisumi- ja terveysvaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Muiden maiden kuin Suomen passien haltijoiden tulee ilmoittaa kansalaisuudestaan varauksen yhteydessä.

Matkustajan tulee antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Muilla paitsi Euroopan matkoillamme matkustajien passien tulee olla voimassa vähintään 6kk matkan jälkeen. Matkoille osallistujien tulee myös huolehtia että matkustajan passissa on riittävästi tyhjiä sivuja viisumeita ja leimoja varten. Matkanjärjestäjä ei vastaa rikkinäisistä passeista, jotka saattavat evätä matkalle lähdön tai pääsyn maahan.

Viisumien hankintakulut sekä hakuprosessi vaihtelee maittain ja riippuu matkustajan kansalaisuudesta. Matkalle osallistujat vastaavat itse tarvittavien viisumien hankkimisesta ja niiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Matkanjärjestäjä ei vastaa virheellisistä viisumeista.

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen tai viisumin epäämisen vuoksi. Lentokenttien lähtöverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.

5. Vakuutusturva

Matkan hintaan ei sisälly peruutusturvaa eikä matkavakuutusta. Kaikilta matkoillemme osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta. Matkustajan tulee varmistaa tämä omasta vakuutusyhtiöstään ja otettava matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit.

Kehoitamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutus, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Suosittelemme myös tarkistamaan vakuutuksenne kattavuuden sellaisilla matkoilla, jolloin liikumme yli 3000 metrin korkeudessa. Näillä matkoilla osallistujilta edellytetään sellaisen vakuutuksen ottamista, joka kattaa helikopterievakuoinnin ja kotiuttamisen. Lisätietoa vakuutuksista saat vakuutusyhtiöltäsi.

6. Matkustajan tekemä matkan peruutus, yleiset peruutusehdot

Matkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisistä valmismatkaehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien ylivoimainen este YV 5.1).

Kun peruutus tehdään
1) viimeistään 36 vrk ennen matkan alkua, matkanjärjestäjä perii toimistokuluina 100 €/henkilö sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät edellä mainitun toimistokulun,

2) 35–16 vrk ennen matkan alkua, matkanjärjestäjä pidättää 50% matkan hinnasta, lentolippujen ja muiden palvelujen peruutukseen liittyvät kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet kulut, mikäli ne ylittävät edellä mainitun summan,

3) Alle 16 vrk ennen matkan alkua, takaisinmaksua ei suoriteta. Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin matkanjärjestäjä on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuitannut sen vastaanotetuksi.

Suosittelemme peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen ottamista heti matkavarauksen tehtyäsi. Vakuutusehdot ja muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

7. Matkustajan tekemä matkan peruutus, ylivoimainen este

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen, esim. sairastapauksen tai muun vakavan tapahtuman vuoksi (valmismatkalain 2 luvun 15 § ja yleisten valmismatkaehtojen 5.1 kohta). Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisen aiheuttamista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, hotellit tai muut matkajärjestelyt).

Matkustajan tulee ilmoittaa peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle ja hänen on todistettava matkalle lähdön este lääkärintodistuksella, vakuutusyhtiön selvityksellä tai poliisin lausunnolla tai vastaavalla luotettavalla kirjallisella selvityksellä.

8. Matkanjärjestäjän tekemä matkan peruutus

Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole ilmoittautunut matkan toteuttamiseen edellytettävää matkustajamäärää. Tres Hombres Adventure Oy:n minimiryhmäkoko on 10 matkustajaa, jollei matkaohjelmassa ole toisin ilmoitettu.

Matkan peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua ja kaikki ennakko- ja varausmaksut palautetaan. Mikäli peruuttamisesta ilmoitetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen matkan alkua eikä matkustaja saa korvaavaa matkaa, on maksupalautusten lisäksi maksettava korvaus enimmillään toimistokulujen suuruinen.

Myös valinnaisilla, erikseen tarjottavilla lisähintaisilla retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia jotta retki toteutetaan.

9. Matkanjärjestäjän vastuunrajoitukset

Matkanjärjestäjä ei vastaa eikä ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista.

Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Ilmakuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Merikuljetusten osalta matkanjärjestäjä noudattaa merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

Maksetuista mutta käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä varaamaansa majoitusta, lentoa tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi matkanjärjestäjän henkilökunnalle sekä paikalliselle palveluntarjoajalle.

Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista.

Mikäli matkustaja huomaa virheen ostamassaan palvelussa, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi matkanjärjestäjän henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.

10. Matkanjärjestäjän tekemät muutokset

Lentoliikenteessä voi tapahtua ennalta arvaamattomia aikataulumuutoksia, myöhästelyjä ja lentojen peruutuksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden muuttaa matkaohjelmaa kyseisistä syistä johtuen. Ellei viivästynyt kotiinpaluu johdu matkanjärjestäjän huolimattomuudesta, matkustaja ei ole oikeutettu korvaukseen viivästyksen hänelle mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta.
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden hotellien vaihdoksen vastaavaan tai korkeampitasoiseen hotelliin ilman velvollisuutta hinnan alennuksiin tai muihin korvauksiin.

11. Hinnanmuutokset ja –tarkistukset

Tres Hombres Adventure Oy:n esitteen matkojen hinnat annetaan sitoumuksetta. Kaikki tämän esitteen hinnat perustuvat matkaesitteen tekohetkellä tiedossa olleisiin hintoihin, valuuttakursseihin ja aikatauluihin.
Matkat tehdään reittilennoilla ja hinnat perustuvat esitteen tekohetkellä voimassa olleisiin lentohintoihin, tariffeihin sekä valuuttakursseihin. Matkan lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa lentohintojen, -verojen, polttoaineen, tariffien sekä valuuttakurssien muutokset. Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluonteen takia oikeus korottaa hintoja matkasopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, -veroissa, viranomaismaksuissa tai muissa lentolippuun liittyvissä maksuissa tapahtuu korotuksia.

Esitteen matkapakettien hinnoittelukurssia verrataan kuluttaja-asiamiehen ohjeistuksen mukaan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää vallitsevaan valuuttakurssiin. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitetaan matkustajalle vähintään 30 vrk ennen lähtöpäivää. Muutokset huomioidaan loppulaskussa.

12. Matkadokumentit

Matkaliput lähetetään asiakkaan antamaan osoitteeseen 1. luokan postissa, ellei asiakas toisin ilmoita. Liput toimitetaan asiakkaalle noin kymmenen päivää ennen matkaa. Matkanjärjestäjä ei vastaa postissa mahdollisesti kadonneista tai myöhästyneistä lähetyksistä eikä virheellisistä osoitetiedoista. Asiakkaan pyynnöstä ja kustannuksella lähetämme matkadokumentit kirjattuna.

13. Yleistä

Matkatoimisto Tres Hombres Adventure Oy varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja -hintoja sekä pidättää oikeuden muuttaa matkajärjestelyitä ennen matkaa tai matkan aikana valmismatkalain ehtojen mukaisesti.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Tres Hombres Adventure Oy
Verstaankatu 5 B 51
33100 Tampere

puh: 040 504 7777
info@treshombres.fi
www.treshombres.fi

Y-tunnus 2531167-3
Toimilupa KKV 2214/13/Mj

Valvova viranomainen:
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Haapaniemenkatu 4 A 7, 7. krs, PL 5
00531 HELSINKI
puh. 029 505 3000
https://www.kkv.fi/