Yleisohje aktiviteetteihin osallistujille

Aktiviteetteihin voivat osallistua normaalin liikuntakyvyn omaavat henkilöt. Osallistujien varustukseksi riittää sään mukainen ulkoiluvarustus. Aktiviteetin järjestäjä toimittaa aktiviteetin edellyttämät erityisvarusteet.

Osallistujien tulee ilmoittaa aktiviteetin vetäjälle ennen aktiviteetin aloittamista toimintaan mahdollisesti vaikuttavista sairauksista tai vammoista.

Aktiviteetteihin ei voi osallistua alkoholin vaikutuksen alaisena.

Toiminta voidaan joutua keskeyttämään kovan sateen, tuulen tai ukkosen vuoksi. Aktiviteetin ohjaajalla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää toiminta muulloinkin mikäli turvallisuusseikat sitä edellyttävät.

Melonta, kiipeily ja laskeutuminen ovat korkeariskisiä aktiviteetteja. Niihin osallistumiseen edellytetään alle 18-vuotiailta huoltajan suostumusta. Aktiviteettiin osallistuvien tulee käyttää aktiviteetin järjestäjän toimittamia tarkoitukseen hyväksyttyjä turvallisuusvarusteita ja henkilösuojaimia. Osallistujien tulee noudattaa saamiaan neuvoja ja ohjeita sekä ottaa omassa toiminnassaan huomioon myös muiden osallistujien turvallisuus.

Osallistuminen aktiviteetteihin on vapaaehtoista.

Tres Hombres Adventure Oy laatii jokaista tilaisuutta varten turvallisuussuunnitelman. Aktiviteettien vetäjillä on kyseisen lajiliiton auktorisointi toiminnan harjoittamiseen sekä EA2-koulutus.

Tres Hombres Adventure Oy:llä on toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa yrityksen tuottamuksesta johtuvat esine- ja henkilövahingot. Asiakkaan omasta toiminnasta johtuvat tapaturmat eivät sisälly vastuuvakuutuksen piiriin joten asiakkaalla tulee olla oma tapaturmavakuutus, joka kattaa kyseisen aktiviteetin harjoittamisen yhteydessä aiheutuvat mahdolliset tapaturmat.